See English Version

کارگاه های آموزشی

 
در کنار ارائه خدمات بیشتر و ارتقاء دانش شرکت کنندگان در علوم انسانی و استفاده از اساتید و متخصصان در چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و  علوم انسانی ، چندین کارگاه آموزشی تخصصی با حضور اساتید برجسته دانشگاه و متخصصان صنایع مرتبط در آلمان برگزار می شود. عناوین این کارگاه ها در اسرع وقت اعلام می شود.
 
تعدادی از عناوین کارگاه آموزشی
 
چگونه کارآفرینی، به کاربردهای فناوری نانو شکل می دهد
توسعه پایدار، تغییرات آب و هوایی و جهانی شدن
قانون و عدم خشونت بر ضدیت و خشونت
تحلیلگران سیاست در بوروکراسی
فناوری و تعاملات انسانی