See English Version

سوالات حضور در کنفرانس

1-نحوه شرکت بصورت حضوری به چه شکل می باشد؟

پاسخ: فقط افرادی می توانند بصورت حضوری شرکت نمایند که برای تاریخ برگزاری ویزا داشته باشند و امکان صدور دعوت نامه برای تسهیل ویزا از طرف دبیرخانه وجود ندارد.

2-مقاله ی من به صورت شفاهی پذیرفته شده است اما برای من امکان حضور در روز کنفرانس وجود ندارد در این خصوص چه کاری باید انجام دهم؟

پاسخ: اگر امکان حضور برای افرادی که مقالاتشان به صورت سخنرانی پذیرش شده میسر نباشد می توانند به صورت غیر حضوری ثبت نام نمایند و در گواهینامه پذیرش ارائه به صورت سخنرانی ذکر می گردد.

3-آیا در صورت پذیرفته شدن و شرکت نکردن در کنفرانس به صورت حضوری گواهینامه یا مدرکی برای من ارسال می شود؟

پاسخ: بلی، به صورت غیر حضوری باید ثبت نام نمائید و مدارک از طریق پست برای شما ارسال می گردد.